སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཁྲིམས་དོན་ལས་བྱེད་ ༢ གསར་བསྐོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས། །

https://www.bod.asia/2023/08/

Previous རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཅིག་གི་མི་མང་རྣམས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་སྤེལ་གྲུབ།