༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྟུས།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་བརྙན་འཕྲིན། (ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣) གོ་རྟོགས་བརྙན་འཕྲིན་གཟིགས་ཆེད་འདིར་གནོན།
Previous ༄༅། །ཁྲིམས་རྩོད་ཞུ་གཏུག་གི་སྦྱོང་བརྡར་གསལ་བསྒྲགས།