ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉིན། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་གི་ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་དང་། གཏན་འཇགས་དང་འཕྲལ་སེལ་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་གི་འཕྲལ་སེལ་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་བཀོད་སྒྲིག་གནང་བའི་ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ལ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་ཡོད།

༡།  བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་སྡེ་ར་ལྡུན་བདེ་སྐྱིད་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ཟུར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ། ༡། སྡེ་ར་ལྡུན། ༢། ར་ཇ་སྤུར་བུད་མེད་མཉམ་ལས། ༣། ཧར་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླིང་། ༤། སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ། ༥། སྤུར་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞིས་ཆགས། ༦། ས་ཊོན་ཀཐོག ༧། ཀུམ་རའོ། ༨། སྦིར་བོད་ཚོགས། ༩། སྦིར་སྡེ་དགེ ༡༠། ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན། ༡༡། བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས། ༡༢། མན་ཌི། ༡༣། ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གླིང་། ༡༤། སིམ་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས། ༡༥། ཌོ་ལན་ཇི་བོན་གཞིས། ༡༦། ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གླིང་། ༡༧། དྷ་རམ་ས་ལ། ༡༨། ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གླིང་། ༡༩། ཝ་ར་ཎ་སི། ༢༠། འབུམ་སྡེ་ལ། ༢༡། བསྟན་འཛིན་སྒང་། ༢༢། ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་། ༢༣། ཀྲུ་ཀྲིང་། ༢༤། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང༌། ༢༥། ཤི་ལོང་། ༢༦། འབྲུག ༢༧། འཇོ་ཁེལ་བསམ་འགྲུབ་གླིང༌། ༢༨། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤིང་། ༢༩། མཆོད་རྟེན་དང་འཇོར་སྤ་ཊི། ༣༠། ར་སོ་བ་དགེ་རྒྱས་གླིང་། ༣༡། ཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གླིང་། ༣༢། ཝ་ལུང་བསམ་འཕེལ་གླིང་། ༣༣། གློ་ཚེ་རོགས་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་། ༣༤། གློ་སྒྲིག ༣༥། སྤོག་ར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ། ༣༦། སྤོག་ར་བཀྲ་ཤིས་གླིང་། ༣༧། རྡོར་པ་ཀྲན་ནོར་འཛིན་གླིང་། ༣༨། རྡོར་གླིང་། ༣༩། ཀ་སྦུག ༤༠། སྒང་ཏོག ༤༡། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང༌། ༤༢། སོ་ན་རྡ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་བཅས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་།འདབས་འབྲེལ་ཁ་འཐོར་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་ཚུད་ཡོད།

༢།  ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་གཞིས་ཆགས་སུ་ཟུར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ། ༡། ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གླིང་། ༢། བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོ། ༣། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང༌། ༤། ཀོ་ལི་གལ་དོན་ལྡན་གླིང༌། ༥། མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གླིང༌། ༦། བྷེང་ལོར་ལྷོ་སྤྱི། ༧། བྷན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གླིང་། ༨། མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླིང༌། ༩། ཨོ་ལྡི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླིང༌བཅས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། འདབས་འབྲེལ་ཁ་འཐོར་བོད་མི། ༡༠། བྱང་ཨ་རི། ༡༡། ལྷོ་ཨ་རི། ༡༢། སུད་སི། ༡༣། དབྱིན་ལན། ༡༤། ཕ་རན་སི། ༡༥། བྷེལ་ཇེམ། ༡༦། རུ་སོག ༡༧། ཉི་ཧོང༌། ༡༨། ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡ། ༡༩། ཐའེ་ཝན། ༢༠། ཨ་ཕི་རི་ཀ་བཅས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། འདབས་འབྲེལ་ཁ་འཐོར་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་ཚུད་ཡོད།

༣།  ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ལྕོག་ལམ་སར་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ཟུར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ། བསོད་ནམས་གླིང་ལ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། འཇའ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་ཁུལ་ཁ་འཐོར་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་ཚུད་ཡོད།