ངོ་སྤྲོད།

ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལེ་ཚན་འདིར། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་དབང་དང་། གྲུབ་ཆ། ཁྲིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རིམ་བྱོན། སྐད་ཡིག་དང་ཆས་གོས། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་ཁག་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་མ་ལག་གི་བྱེད་སྒོའི་པར་མཛོད་བཅས་བཀོད་ཡོད།
Menu