གསལ་བསྒྲགས།

ལེ་ཚན་འདིའི་ཁྲིམས་དོན་གསལ་བསྒྲགས་ཁོངས་སུ། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཏང་བའི་བཅད་ཁྲ་དང་། ཁ་མཆུ་མཇུག་གནོན་གྱི་བྱ་རིམ་ཐོག་གམ། ཁྲིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞེས་བརྒྱུད་ཐག་གཅོད་མཛད་པའི་བཀའ་ཁྱབ་དང་། བཀོད་འདོམས་ཁག་དང་། ཁྲིམས་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི། རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཁག་བསྐྱར་བཅོས་གཏན་འབེབས་ཇི་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བཀོད་ཡོད་ཅིང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་མཁྱེན་རྟོགས་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཁག་འཛིན་སྐྱོང་གསལ་བསྒྲགས་ཁོངས་སུ་བཀོད་ཡོད།
Menu