ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ།

ལེ་ཚན་འདིར་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་ཁྲིམས་ཡིག་གི་ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་བཀོད་ཡོད་པ་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་བསྐངས་ཏེ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཨི་མེལ་ཁ་བྱང་ཏག་ཏག་བཀོད་པ་ཡིན་ན། འགེངས་ཤོག་ཏུ་བསྐངས་པའི་ནང་དོན་རྣམས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཨི་མེལ་སྟེང་ཡིག་ཆའི་ངོ་བོར་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག་པ་དང་། དེར་བཟོ་བཅོས་གང་དགོས་ཞུས་ཏེ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འབུལ་ཆོག་བཟོས་ཡོད།
Menu